×

Registration

Profile Informations

Login Datas

or login

First name is required!
Last name is required!
First name is not valid!
Last name is not valid!
This is not an email address!
Email address is required!
This email is already registered!
Password is required!
Enter a valid password!
Please enter 6 or more characters!
Please enter 16 or less characters!
Passwords are not same!
Terms and Conditions are required!
Email or Password is wrong!

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN
De vennootschap onder firma CSP hygiëne, KvK-nummer 82488495, gevestigd en kantoorhoudende te Schaijk - verder te noemen: CSP –

ARTIKEL 1. TOEPASSELIJKHEID

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op, en maken dus onderdeel uit van alle aanbiedingen, adviezen, werkzaamheden, overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen. Mocht op sommige punten van de voorwaarden worden afgeweken, dan blijven de overige voorwaarden van kracht, ook zonder dat dit uitdrukkelijk is vermeld.
2. De algemene voorwaarden van CSP prevaleren boven afwijkende voorwaarden van afnemer. Van deze voorwaarden afwijkende bepalingen binden CSP slechts voor zover deze afwijkende bepalingen met CSP uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Waar in deze algemene voorwaarden van afnemer wordt gesproken, wordt hieronder mede contractant c.q. opdrachtgever c.q. koper c.q. gebruiker bedoeld, dat wil zeggen de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst is of wordt gesloten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.

ARTIKEL 2. AANBIEDINGEN/OFFERTES/ADVIEZEN

1. Alle aanbiedingen blijven gedurende de door CSP aan te geven termijn geldig. Ingeval geen termijn genoemd wordt, zijn de aanbiedingen van CSP vrijblijvend.
2. Adviezen c.q. offertes zijn vrijblijvend en gebaseerd op de door afnemer verstrekte gegevens.
3. Ingeval CSP voor het uitbrengen van offertes, het doen van prijsopgaven of voor het verstrekken van adviezen kosten moet maken, van welke aard dan ook, is CSP gerechtigd deze kosten in rekening te brengen aan afnemer, ook indien geen overeenkomst tot stand komt.
4. Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht CSP niet tot levering dan wel acceptatie van enige order.
5. CSP behoudt zich het recht voor om opdrachten c.q. orders zonder opgaaf van redenen te weigeren.
6. Indien afnemer een order plaatst die betrekking heeft op een speciale aanmaak heeft CSP het recht te leveren onder de conditie: meer/minderlevering.

ARTIKEL 3. OVEREENKOMST

1. Met inachtneming van het hier navolgende komt een overeenkomst met CSP eerst tot stand nadat CSP een opdracht en/of bestelling uitdrukkelijk (schriftelijk of anderszins) dan wel feitelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd. De schriftelijke opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
2. Eventuele na de totstandkoming van de overeenkomst gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen alsmede afspraken en/of toezeggingen door personeel van CSP of namens CSP gedaan door personeelsleden van CSP, verkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen van CSP, binden CSP slechts indien deze door CSP schriftelijk zijn bevestigd. Indien sprake is van aanvullende afspraken of wijzigingen die leiden tot een verhoging in de kosten is CSP gerechtigd deze kosten door te belasten aan de afnemer.

ARTIKEL 4. PRIJZEN

1. Alle door CSP opgegeven prijzen zijn netto, derhalve exclusief verschuldigde omzetbelastingen en overige van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief bijkomende kosten zoals kosten voor verpakking, vervoer en verzekering.
2. Tenzij anders vermeld geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijzigingen.
3. CSP is gerechtigd de overeengekomen prijzen te verhogen, zonder dat hierin voor afnemer een geldige reden is gelegen de overeenkomst op te zeggen c.q. de ontbinding daarvan in te doen roepen, indien en voor zover de kostprijsbepalende factoren van CSP stijgen nadat de overeenkomst gesloten werd. dit geldt evenzeer indien prijsstijgingen het gevolg zijn van voorzienbare omstandigheden, die niettemin redelijkerwijs ten laste van afnemer behoren te komen. De hierboven genoemde kostprijsverhogende factoren omvatten onder meer (maar zijn niet beperkt tot) kostenstijgingen door wijziging van valutakoersen, verhoging van inkoopprijzen, verhoging van invoerrechten, omzetbelasting en accijnzen en een stijging van prijzen bij de toeleveranciers van CSP.

ARTIKEL 5. BETALINGSZEKERHEID

1. CSP is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst aanbetaling in de vorm van een voorschot van minimaal 30% te vragen.
2. Voorts is CSP gerechtigd van afnemer te verlangen dat voldoende zekerheid wordt gesteld voor de nakoming van de betalingsverplichtingen uit de overeenkomst, zoals bijvoorbeeld door het stellen van een genoegzame bankgarantie. Bij het niet voldoen van de gevraagde aanbetaling dan wel bij niet verstrekken van de gevraagde zekerheid heeft CSP het recht tot opschorting van haar verplichtingen tegenover de afnemer dan wel het recht de overeenkomst te ontbinden, geheel of gedeeltelijk, en desgewenst schadevergoeding te vorderen.

 ARTIKEL 6. BETALING

1. Betaling geschiedt naar keuze van CSP ofwel onmiddellijk door telefonische overboeking ofwel bij vooruitbetaling ofwel netto à contant dan wel binnen 30 dagen na factuurdatum tenzij anders overeengekomen ten kantore van CSP, dan wel door storting op een door CSP aan te wijzen bank- of girorekening.
2. Alle aan CSP gedane betalingen door afnemer zullen strekken in mindering op de oudste openstaande facturen van afnemer, ongeacht andersluidende omschrijving.
3. Een beroep op enige aftrek of schuldvergelijking is nimmer aan afnemer toegestaan en afnemer doet hiervan uitdrukkelijk afstand.
4. Afwijkende betalingsafspraken binden uitsluitend wanneer deze schriftelijk zijn overeengekomen.
5. In geval een andere betalingswijze is overeengekomen geldt dat de betaling dient te gescheiden maximaal 30 dagen na datum van de betreffende factuur.
6. Reclames op een zelfstandig onderdeel van een gespecificeerde factuur ontheffen afnemer nimmer van zijn plicht de betaling binnen de aangegeven tijd ten aanzien van de overige posten van de nota.
7. Afnemer is automatisch in verzuim door het verstrijken van de betalingstermijn, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling.
8. Wanneer een factuur binnen bovenvermelde betalingstermijn en na factuurdatum nog geheel of gedeeltelijk onbetaald is gebleven, is afnemer aan CSP rente verschuldigd ter grootte van de wettelijke rente vermeerderd met 2% per jaar over de hoofdsom.
9. In geval van buitengerechtelijke invordering of poging daartoe is afnemer, naast de hoofdsom en rente, incassokosten verschuldigd welke 15% van de openstaande hoofdsom belopen, met een minimum van € 150,-- (exclusief BTW). De gehoudenheid tot voldoening van deze kosten volgt steeds uit het feit van aanschrijving van afnemer door een derde-incasseerder.
10. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

 ARTIKEL 7. EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Alle door CSP geleverde, en nog bij/onder afnemer bevindende goederen/ zaken, blijven, tot op het moment van volledige betaling van al hetgeen afnemer, uit welke hoofde ook, jegens CSP verschuldigd is, met inbegrip van rente en kosten (en ingeval in rekening-courant wordt geleverd tot het moment van vereffening van het ten laste van afnemer komende saldo), eigendom van CSP.
2. CSP is te allen tijde gerechtigd om geleverde goederen/zaken op grond van het eigendomsvoorbehoud bij afnemer weg te doen halen indien afnemer zijn verplichtingen jegens CSP (deels) niet nakomt. Afnemer is verplicht zijn medewerking hieraan te verlenen op straffe van verbeurte van een boete van € 500,-- per dag dat afnemer hiermede in gebreke is/blijft.
3. Terugnamen overeenkomstig het in dit artikel gestelde laat het recht op schadevergoeding van CSP, ingevolge de regels die gelden bij een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een verbintenis, onverlet.

ARTIKEL 8. LEVERING/LEVERTIJD

1. Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering af het bedrijf/magazijn van CSP. Op het moment dat de goederen/zaken het bedrijf/magazijn van CSP verlaten, gaat het risico van de goederen/zaken op afnemer over. Franco levering geschiedt alleen indien en voor zover dit door CSP, op de orderbevestiging/factuur of anderszins, wordt aangegeven.
2. Afnemer is gehouden het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering op tekorten en/of beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling zijdens CSP dat de goederen/zaken ter beschikking van afnemer staan.
3. CSP is gerechtigd in gedeelten te leveren en - eveneens in gedeelten - te factureren.
4. Ingeval afnemer tekorten en/of beschadigingen constateert aan de geleverde goederen/zaken, is afnemer gehouden zulks te doen vermelden op de afleveringsbon dan wel de factuur c.q. de vervoersdocumenten, Bij gebreke waarvan reclames niet meer in behandeling worden genomen. De administratie van CSP is in dat verband beslissend.
5. Indien afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige jegens CSP bestaande verplichting, dan wel indien het aan redelijke twijfel onderhevig is of afnemer in staat is zijn contractuele verplichtingen jegens CSP na te komen, is CSP gerechtigd, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van iedere met de afnemer gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat CSP tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten.
6. Levertijden/termijnen gelden bij benadering en zijn noch bindend noch fataal tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. CSP verplicht zich zoveel mogelijk de overeengekomen levertijd na te komen.
7. Indien bij het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk is gestipuleerd dat levering voor of op een bepaalde dag moet geschieden, wanneer derhalve de leveringstermijn een essentieel bestanddeel vormt van de overeenkomst (fatale termijn) en dit schriftelijk is vastgelegd, heeft afnemer in geval van overschrijding van de leveringstermijn uitsluitend het recht de overeenkomst te annuleren. Annulering c.q. ontbinding van de overeenkomst op grond van het bepaalde in dit artikel geeft afnemer nimmer het recht op enige schadevergoeding, direct of indirect, hoe ook ontstaan.
8. Ingeval de goederen/zaken na het verstrijken van de leveringstermijn niet door afnemer zijn afgenomen, staan de zaken ter beschikking van afnemer opgeslagen voor rekening en risico van afnemer. Na een periode van vier weken is CSP gerechtigd tot (onderhandse) verkoop van de goederen/zaken en een eventuele mindere opbrengst alsmede de kosten komen volledig voor rekening van afnemer.

ARTIKEL 9.TRANSPORT EN RISICO

1. CSP heeft het recht de wijze van transport, verzending en/of verpakking te kiezen zonder dat daarvoor enige aansprakelijkheid bestaat.
2. Tenzij anders - schriftelijk - overeengekomen geschiedt transport van de goederen/zaken voor rekening en risico van afnemer, ook indien de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoeradressen etc. de clausule voorkomt dat alle vervoersschade voor rekening en risico van afnemer is.
3. Ingeval franco wordt geleverd worden de transportkosten niet aan afnemer doorberekend.
4. Tenzij anders - schriftelijk - overeengekomen dient een eventuele transportverzekering door de afnemer verzorgd te worden.

ARTIKEL 10. OVERMACHT

1. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer kan worden verlangd.
2. In bovenstaand verband wordt mede als overmacht beschouwd: - storing in het bedrijf van CSP, dan wel belemmeringen waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst verhinderd wordt, aanzienlijk kostbaarder of onredelijk bezwaarlijk wordt gemaakt; - staking, ziekte of ongeval van personeel met de uitvoering van de opdracht belast; - verhindering door welke oorzaak ook - van de toeleveranciers van CSP, van wie CSP de goederen/zaken betrekt; - oorlog, oorlogsgevaar, oproer, natuurrampen, brand, transportstremmingen, regeringsmaatregelen die op de uitvoering van de opdracht van invloed zijn, als ook alle andere onvoorziene gebeurtenissen in het bedrijf van CSP of in de bedrijven waarvan CSP goederen/zaken betrekt, welke met de opdracht in verband staan; - vertraagde of foutieve levering door welke oorzaak dan ook, door CSP tijdig en op de juiste wijze bestelde goederen/zaken.
3. In geval van overmacht zal afnemer CSP schriftelijk gedurende één maand na de overeengekomen datum waarop de goederen/zaken dienen te zijn geleverd, de gelegenheid geven haar verplichtingen na te komen. Indien de overmachtstoestand aanhoudt heeft CSP het recht te vorderen dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd dat deze wel uitvoerbaar is. Indien dit laatste in redelijkheid niet mogelijk is, hebben partijen elk het recht de overeenkomst te ontbinden. De verklaring tot ontbinding dient schriftelijk te geschieden jegens de andere partij. Bij ontbinding ten gevolge van de in dit lid omschreven overmachtssituatie is geen der partijen jegens elkaar tot enige schadevergoeding gehouden.
4. CSP heeft het recht zich ook op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die de overmacht oplevert, zich voordoet nadat de prestatie zijdens CSP geleverd had moeten zijn.

ARTIKEL 11. RECLAMATIE/GARANTIE

1. Afnemer wordt geacht de zaken op de dag van ontvangst te hebben gecontroleerd op hoeveelheid/aantallen en op de juiste kwaliteit.
2. Reclamaties ten aanzien van de kwaliteit van de zaken dienen binnen acht dagen na ontvangst bij CSP - schriftelijk - te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.
3. Na het verstrijken van bovengenoemde termijn wordt afnemer geacht het geleverde, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden de reclamaties niet meer door CSP in behandeling genomen.
4. Indien de reclamaties gegrond wordt bevonden, is CSP uitsluitend verplicht de ondeugdelijke zaken te vervangen, zonder dat afnemer daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.
5. Het indienen van de reclamatie ontslaat afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van CSP.
6. Reclamaties ten aanzien van de hoeveelheid/aantallen van de geleverde zaken dienen direct bij het afleveren te worden gemeld. Reclamaties nadien worden niet door CSP in behandeling genomen.
7. Reclamatie op enige factuur, dient schriftelijk, voorzien van een behoorlijke toelichting, binnen 14 dagen na factuurdatum bij CSP te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht van reclamatie voor de afnemer vervalt.
8. CSP garandeert gedurende 12 maanden na levering dat de door haar geleverde zaken deugdelijk en van zodanige kwaliteit zijn, dat zij voldoen aan de eisen die redelijkerwijs aan zaken van de geleverde zaken geen inbreuk vormen op de in Nederland bestaande intellectuele of industriële eigendomsrechten van derden.
9. Garantie ten aanzien van zaken, die CSP voor de uitvoering van de overeenkomst met afnemer van derden heeft betrokken, gaat niet verder dan de eventueel door die derden verleende garantie.
10. Gebreken welke ontstaan door enig handelen of nalaten van door niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van enige verplichting door afnemer of door derden, dan wel door enige van buiten komende oorzaak, welke CSP redelijkerwijs niet kan worden aangerekend, vallen niet onder de door CSP gegeven garantie.
11. Indien afnemer zich beroept op garantie, is CSP gerechtigd om, ter beoordeling van de vraag of dat beroep al dan niet terecht wordt gedaan, de geleverde en/of geïnstalleerde goederen/zaken te inspecteren c.q. te doen onderzoeken. Indien naar oordeel van CSP het beroep op garantie terecht is gedaan, betaalt zij aan afnemer een vergoeding welke nimmer hoger is dan het voor
die zaken gefactureerde c.q. betaalde bedrag, dan wel herstelt zij of doet zij de geleverde zaken herstellen, dan wel neemt zij die zaken terug en vervangt zij deze voor deugdelijke exemplaren c.q. gelijkwaardige zaken die geen inbreuk maken op intellectuele of industriële eigendomsrechten van derden, een en ander ter keuze van CSP.
12. Garantie heeft nimmer betrekking op gebreken aan geleverde en/of geïnstalleerde zaken, indien deze direct of indirect het gevolg zijn van slijtage, onzorgvuldig gebruik, of van een door een ander dan CSP aan de geleverde zaken aangebrachte verandering of verrichter werkzaamheid.
13. Ieder beroep op garantie dient zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen twaalf maanden na levering schriftelijk en van een behoorlijke toelichting voorzien bij CSP te zijn ingediend, bij gebreke waarvan ieder recht op garantie is vervallen.

ARTIKEL 12. AANSPRAKELIJKHEID

1. CSP is niet gehouden tot vergoeding van middellijk of onmiddellijk geleden schade (welke ook) gevolgschade daaronder begrepen, ontstaan door de geleverde zaken, en/of door gebreken aan de geleverde zaken.
2. CSP kan zich terzake schade niet exonereren indien er sprake is van opzet of grove schuld van CSP.
3. CSP is niet aansprakelijk voor schade (welke ook) die ontstaat doordat de door CSP verkochte zaken niet voldoen aan wettelijke of andere van overheidswege gestelde of te stellen eisen aan het gebruik van deze goederen/ zaken en/of installaties en zulks redelijkerwijs niet aan CSP kan worden toegerekend.
4. De bedingen als bedoeld in lid 1 tot en met lid 3 van dit artikel zijn slechts van toepassing voor zover deze niet in strijd komen met dwingendrechtelijke bepalingen.
5. Indien in rechte komt vast te staan dat CSP aansprakelijk is, op welke grond dan ook, is de aansprakelijkheid van CSP te allen tijde beperkt tot het bedrag gelijk aan het factuurbedrag van de geleverde zaken, tenzij komt vast te staan dat de schade wordt gedekt door een door CSP afgesloten verzekering. Alsdan is de aansprakelijkheid van CSP beperkt tot een bedrag gelijk aan het bedrag dat door de verzekeringsmaatschappij terzake wordt uitgekeerd aan CSP.
6. Afnemer is gehouden CSP te vrijwaren voor alle aanspraken van derden, hoe ook genaamd, op welke grond ook gebaseerd.

ARTIKEL 13. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door CSP geleverde of ter beschikking gestelde zaken, met inbegrip van octrooi-, merken-, modellen-, en auteursrechten, blijven voorbehouden aan CSP en worden nimmer aan afnemer overgedragen, noch geheel, noch gedeeltelijk.
2. Afnemer is volledig aansprakelijk voor alle schade van welke aard ook indien afnemer handelt in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van CSP.

ARTIKEL 14. ALGEMEEN

1. De rechten en verplichtingen van afnemer als vermeld in de onderhavige algemene contractvoorwaarden en overeenkomsten waarop deze algemene contractvoorwaarden van toepassing zijn, zijn voor afnemer niet overdraagbaar zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van CSP.

ARTIKEL 15. TOEPASSELIJK RECHT/INCOTERMS

1. Op alle aanbiedingen, adviezen, door CSP verrichte werkzaamheden c.q. geleverde diensten, overeenkomsten en uitvoering daarvan is uitsluitend Nederland recht van toepassing.
2. Terzake van de uitleg van internationale handelstermen zijn de “Incoterms” zoals samengesteld door de Internationale Kamer van Koophandel te Parijs (I.C.C.) van toepassing.
3. De bepalingen van Het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing op de overeenkomst tussen CSP en afnemer.

ARTIKEL 16. GESCHILLEN

1. Alle geschillen - waaronder geschillen betreffende de uitleg van de onderhavige algemene contractvoorwaarden - zullen bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde Rechter te ‘s-Hertogenbosch, tenzij CSP verkiest de Rechter te adiëren welke de wet aanwijst. Het bepaalde in dit lid is niet van toepassing indien de Kantonrechter de (absoluut) bevoegde Rechter is.

ARTIKEL 17. CONSUMENTEN

1. Onder consument wordt verstaan de natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
2. Indien CSP in het kader van haar bedrijfsuitoefening een overeenkomst heeft gesloten met een consument, zijn de navolgende bepalingen van deze algemene contractvoorwaarden niet van toepassing.
- artikel 4 lid 3
- artikel 6 lid 3
- artikel 9.
3. Voorts luidt de bepaling zoals die is geformuleerd in artikel 11 lid 3 voor de consument als volgt: “Na het verstrijken van bovengenoemde termijnen wordt afnemer geachte het geleverde, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden de reclamaties niet meer door CSP in behandeling genomen, tenzij afnemer aannemelijk kan maken dat reclamaties binnen deze termijnen redelijkerwijs niet mogelijk was.